ارسال درخواست شکلدهی و شتابدهی

خواهشمندست فرم زیر را تکمیل نمایید. نتیجه بررسی همکاران ما طی مدت ۱۰ روز اطلاع رسانی خواهد شد. در صورت پذیرش اولیه طرح مصاحبه حضوری انجام می‌شود.

    وضعیت محصول