فهرست
موقعیت‌های شغلی

موقعیت شغلی: هماهنگ کننده فضا در زاویه

هماهنگ کننده فضا در زاویه به عنوان نقطه تماس و ارتباط اعضا در فضای کار اشتراکی برای پیشبرد هرچه بهتر امروز اجرایی در جهت تجربه بهتر اعضا در زاویه خواهد بود.

هماهنگ کننده فضا مسئول موارد زیر در زاویه است:

ایجاد فضایی دوستانه برای کار و تعامل میان اعضا

نقطه تماس پاسخ‌گویی برای اعضا و مراجعین زاویه

بهبود کیفیت و زمان اجرای فرآیند‌های حضور اعضا در زمان ورود، عضویت و خروج

برنامه ریزی برنامه‌های اختصاصی و تعاملی میان اعضا از طریق پلتفرم‌های اختصاصی زاویه و برگزاری رویدادهای داخلی

نظارت بر امور جاری فضای کار اشتراکی از قبیل موارد فنی، تاسیساتی و طراحی در تعامل با دیگر واحد‌ها

برنامه ریزی و کمک به شکل گیری باشگاه‌های مناسب برای شکل‌گیری و جریان ایده‌ها
 
ارسال درخواست

 


موقعیت شغلی: توسعه دهنده اجتماعات تخصصی و کارآفرینی

اجتماع ساز فضای کار اشتراکی مسئول ایجاد فضای ایده‌آل برای میزبانی و تعامل هرچه بیشتر گروه‌های مختلف کارآفرینی و تخصصی در زاویه از طریق برگزاری رویدادهای مختلف و برنامه‌های نوآورانه است.

اجتماع ساز فضا در زاویه مسئول موارد زیر خواهد بود:

گسترده کردن شبکه مخاطبان و اعضای زاویه از طریق برگزاری رویدادهای کارافرینی و تخصصی

برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مناسب تخصصی

حضور و شرکت در برنامه های مختلف داخلی و خارجی مجموعه

تعامل با شرکا و ذینفعان مختلف جهت ایجاد شبکه ارزشمند همکاران زاویه

برگزاری رویدادهای مناسب داخلی جهت تعامل هرچه بهتر اعضا

 

ارسال درخواست