فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

 

1 . آشنایی با بحران و مهارت های ارتباطی آن
2 . آشنایی با رهبری حرفه ای
3 . موردکاوی: تجربه واقعی یک شرکت در هنگام بحران
4 . بازی مدیریتی
5 . ارایه راهکار برای برقراری ارتباط مناسب در بحران