فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
نورومارکتینگ؛ شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری
نورومارکتینگ؛ شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

سرفصل‌ها

۱- پیوند نوروساینس و مارکتینگ و تولد نورومارکتینگ

۲- مزایای نورومارکتینگ و تمایز با مارکتینگ متداول

۳- بررسی نوروآناتومی برای بکارگیری نورومارکتینگ

۴- تبیین پارامترهای زیبایی، آگاهی، هوشیاری، حافظه، احساس

۵- روش شناسی و ابزارهای مورد استفاده در نورومارکتینگ

۶- مطالعۀ موردی برندهای بین‌المللی در استفاده از نورومارکتینگ

۷- جنبه‌‏های اخلاقی در آزمایشات نورومارکتینگ

۸- بررسی عملی طراحی و اجرای پروژۀ نورومارکتینگ