جلسه ۲۵۷ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

گروه کاربران لینوکس تهران از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۴۵

ارائه اول توسط آقای حسین محمد پور در مورد آینده کسب و کارهای سیستم های متن باز بخصوص لینوکس خواهد بود.

ارائه دوم توسط آقای محمدرضا حقیری در مورد ساختن یک توزیع لینوکس و چالش های پیش رو خواهد بود.

 

استراحت میان تهلاگ و تهپاگ

 

گروه کاربران پایتون تهران از ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹

ارائه اول توسط آقای گودرزی خواهد بود.

 

لینک ثبت‌نام:

https://evand.com/events/tehlug257