فهرست
درباره ما

قبل از اینکه در مورد فعالیت های زاویه توضیح بدیم شاید براتون جالب باشه بدونید چرا اسم زاویه رو برای اینجا انتخاب کردیم. زاویه یعنی چی؟ زاویه نوعی از فضاهایی بوده که در گذشته به نام خانگاه (خانقاه) شناخته می شده، در دوره های گذشته سالک در سیر و سلوک جغرافیائی خود به عنوان استراحتگاه و توقف از وجود زاویه ها استفاده می کردند. ما میزبان تمامی افرادی هستیم که نیازی به گوشه ی امنی دارند که بر روی هدف بزرگتری که در زندگی دارند تمرکز کنند و در این مسیر با آماده کردن این گوشه امن همراهشون هستیم.

ایمان داودیان
ایمان داودیان
ایمان موسس زاویه است!
از ابتدای شکل گیری ایده ی زاویه تا فضای فعلی، آرزوی ایمان تحقق فضایی بوده که افراد همزمان با فعالیت در فضای ایده آل به گنجینه ای از آدمهای متخصص هم دسترسی داشته باشن.
اتابک آکسون
اتابک آکسون
اتابک دومین عضو تیم زاویه است و داره تلاش میکنه زاویه نشین ها ارتباط مفیدتر و شادتری با هم داشته باشن. معمولا با برگزار کردن رویداد و دورهمی و مهمونی آرامش پیدا میکنه و کرم پیدا کردن دوست جدید رو داره. نکته جالبش اینه که خیلی زیاد به نجوم و فضا علاقه داره.
نازنین پورنوری
نازنین پورنوری
نازنین جدیدترین عضو تیم زاویه است و به تیم زاویه اضافه شده تا خیال بچه‌ها بابت یک فضای کار اشتراکی بی دغدغه راحت‌تر از هر زمان دیگه‌ای باشه. نازنین همیشه دوست داره به بقیه کمک کنه و برنامه‌های زیادی که توی زاویه داره مطمئن میشه این اتفاق به بهترین شکل ممکن بیفته.
میزبانان زاویه
یاشار حیدرنژاد
یاشار حیدرنژاد
سحر طوسی
سحر طوسی
مریم محمدی
مریم محمدی
معرفی هم‌آوا

حلقـه کاملـی از خدمـات بـه اسـتارتاپها در فرآینـد تبدیـل ایـده بـه کسـب‌وکار بـزرگ را ارائـه میدهـد. ایـن خدمـات شـامل توسـعه جامعـه کارآفرینـی و فضـای کار اشـتراکی (اختصــاص فضــای کاری مشــترک، برگــزاری رویدادهــا، خدمـات مشـاوره، آمـوزش، بازاریابـی محتوایـی)، توسـعه فنـاوری (تحقیق و پژوهـش، مالکیت فکری، رصـد فناورانه، مدیریـت آزمایشـگاهها)، ماجراجویی کسـب و کار (انتخاب و راسـتی آزمایـی، خدمـات برنامـه شـتابدهی، پایـش، رصـد فنـاوری و بـازار،)، خدمـات تخصصـی اسـتارتاپها (خدمــات حمایتــی ســرمایهگذاران، پشــتیبانی فــروش، خدمـات رشـد، خدمـات منابـع انسـانی)، سـرمایه گـذاری (ارتباطـات سـرمایه گـذاران، مدیریت سـبد سـرمایهگذاری، خدمــات جــذب ســرمایه) اســت کــه در نهایــت ایــن فعالیتهــا منجــر بــه ایجــاد شــرکتهای بالــغ و آمــاده جهـت ورود بـه بـازار بـورس و سـرمایه کشـور میشـود.

کارخانه نوآوری هم‌آوا به مدیرعاملی ‌آقای رضا کلانتری‌نژاد به ثبت رسیده است.