میز 1 نفره ثابت

تومان 600,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 1 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

میز 2 نفره ثابت

تومان 1,120,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 2 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

میز 3 نفره ثابت

تومان 1,530,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 3 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

میز 4 نفره ثابت

تومان 1,880,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 4 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

میز 5 نفره ثابت

تومان 2,350,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 5 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

میز 6 نفره ثابت

تومان 2,820,000 ماهانه
 • میز ثابت برای 6 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی