فهرست
تعرفه های ثابت

میز 1 نفره ثابت

تومان 600,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 1 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز 2 نفره ثابت

تومان 1,120,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 2 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز 3 نفره ثابت

تومان 1,530,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 3 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز 4 نفره ثابت

تومان 1,880,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 4 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز 5 نفره ثابت

تومان 2,350,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 5 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز 6 نفره ثابت

تومان 2,820,000
ماهانه

 • میز ثابت برای 6 نفر
 • دسترسی در تمامی روزهای هفته / 7 الی 23
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 10 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

ما را دنبال کنید


Telegram


Linkedin-in


Instagram


Twitter